LAPATINIB Impurities

 • LAPATINIB - Impurity

 • Impurity: LAPATINIB - Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: N-[3-Chloro-4-[(3-fluorophenyl)methoxy]phenyl]-6-[5-[[[-2-(methylsulphenyl)ethyl]imino]methyl]-2-furanyl]-4-quinazoliamine
 • LAPATINIB - Impurity

 • Impurity: LAPATINIB - Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 5-[4-[3-chloro-4-[(3-fluorobenzyloxy)aniline]-6-quinazolinyl]furan-2-carbaldehyde
 • LAPATINIB - Dimer Impurity

 • Impurity: LAPATINIB - Dimer Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: N-(3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenyl)-6-(5-((((5-(4-(3-chloro-4-(3-fluorobenzyloxy)phenylamino)quinazolin-6-yl)furan-2-yl)mehtyl)(2-(methylsulfonyl)ethyl)amino)methyl)furan-2-yl)quinazolin-4-amine