ADEFOVIR DIPIVOXIL Impurities

  • ADEFOVIR DIPIVOXIL

  • Impurity: ADEFOVIR DIPIVOXIL
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 9-[[[2-hydroxyphosphonyl] methoxy] ethyl]adenine
  • ADEFOVIR DIPIVOXIL - EP Impurity A

  • Impurity: ADEFOVIR DIPIVOXIL - EP Impurity A
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: (pivaloyloxy)methyl hydrogen (2-(6-amino-9H-purin-9-yl)ethoxy)methylphosphonate