Acetazolamide Impurities

 • ACETAZOLAMIDE EP-Impurity B

 • Impurity: ACETAZOLAMIDE EP-Impurity B
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2- (ACETYL.AMINO)-1,3,4-THIADIAZOLE
 • ACETAZOLAMIDE EP-Impurity C

 • Impurity: ACETAZOLAMIDE EP-Impurity C
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2- (acetyl.amino)-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
 • ACETAZOLAMIDE EP-Impurity D

 • Impurity: ACETAZOLAMIDE EP-Impurity D
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: .
 • ACETAZOLAMIDE

 • Impurity: ACETAZOLAMIDE
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2-(acetyl amino)-1,3,4-thiadiazole-5 sulfonamide
 • ACETAZOLAMIDE-EP Impurity

 • Impurity: ACETAZOLAMIDE-EP Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 4-Amino -2-(trifluoromethyl) benzonitrile
 • ACETAZOLAMIDE-EP Impurityies

 • Impurity: ACETAZOLAMIDE-EP Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 4-Amino -3-(trifluoromethyl)benzonitrile