Balasazide Impurities

  • Balasazide Impurities

  • Impurity: Balasazide-specified Impurity
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 5-[(2)-(4-Carboxyl phenyl)-diazenyl]-2-hydroxy benzoic acid