Clebopride Malate Impurities

  • Clebopride Malate - EP Impurity A

  • Impurity: Clebopride Malate - EP Impurity A
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoic acid
  • Clebopride Malate - EP Impurity B

  • Impurity: Clebopride Malate - EP Impurity B
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 1-benzylpiperidin-4-amine,