ETORICOXIB Impurities

  • ETORICOXIB -EP Impurity C

  • Impurity: ETORICOXIB -EP Impurity C
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone