Ethambutol Hydrochloride Impurities

  • Ethambutol Hydrochloride -EP Impurity A

  • Impurity: Ethambutol Hydrochloride -EP Impurity A
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 2-aminobutan-1-ol
  • Ethambutol Hydrochloride -EP Impurity D

  • Impurity: Ethambutol Hydrochloride -EP Impurity D
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 1,2-dichloroethane (ethylene chloride).