FLUVASTATIN SODIUM Impurities

  • FLUVASTATIN SODIUM FLUVASTATIN (3R,5R Isomer)

  • Impurity: FLUVASTATIN SODIUM FLUVASTATIN (3R,5R Isomer)
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: [R*,R*-(E)]-±-7-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2yl]-3,5-dihydroxy-6-heptenoic acid((3R,5R)-Fluvastatin Sodium Salt)
  • FLUVASTATIN SODIUM FLUVASTATIN Methyl ester

  • Impurity: FLUVASTATIN SODIUM FLUVASTATIN Methyl ester
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: Methy(±)-erythro-E-3,5-dihydroxy-7-[3-4-fluorophenyl)-1-(1-methylethy)-indol-2-yl]hept-6-enoate