Formoterol Impurities

 • Formoterol Impurities

 • Impurity: Formoterol Ep Impurity A
 • CAS No: 150513-24-9
 • Chemical Name: 1-(3-amino-4-hydroxyphenyl)-2-[[2-(4-methoxyphenyl)1methylethyl]amino]ethanol(Deformyl Formoterol)
 • Formoterol Impurities

 • Impurity: Formoterol Ep Impurity B
 • CAS No: 1795137-04-0
 • Chemical Name: N-[2-hydroxy-5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide
 • Formoterol Impurities

 • Impurity: Formoterol Ep Impurity C
 • CAS No: 1795135-61-3
 • Chemical Name: N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)1methylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide
 • Formoterol Impurities

 • Impurity: Formoterol Ep Impurity D
 • CAS No: 1795133-96-8
 • Chemical Name: N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[methyl[2-(4-methoxyphenyl)1methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide
 • Formoterol Impurities

 • Impurity: Formoterol Ep Impurity E
 • CAS No: 1616967-26-0
 • Chemical Name: N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxy-3-methylphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide
 • Formoterol Impurities

 • Impurity: Formoterol Ep Impurity F
 • CAS No: 1795129-59-7
 • Chemical Name: N-[2-hydroxy-5-[1-[[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]amino]-2-[[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide
 • Formoterol Impurities

 • Impurity: Formoterol Ep Impurity G
 • CAS No: 3706-26-1
 • Chemical Name: (2RS)-1-(4-methoxyphenyl)propan-2-amine
 • Formoterol Impurities

 • Impurity: Formoterol Ep Impurity H
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: N-[5-[(1RS)-2-[benzyl[(1RS)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]-1-hydroxyethyl]2hydroxyphenyl]formamide(monobenzyl analogue)
 • Formoterol Impurities

 • Impurity: Formoterol Ep Impurity I
 • CAS No: 532414-36-1
 • Chemical Name: N-[2-hydroxy-5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[[(1SR)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide(diastereoisomer)
 • Formoterol Impurities

 • Impurity: Formoterol Impurity
 • CAS No: 67346-48-9
 • Chemical Name: (S,S)-Formoterol : N-[2-hydroxy-5-[(1S)-1-hydroxy-2-[[(1S)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-; Formamide
 • Formoterol Impurities

 • Impurity: Formoterol Impurity
 • CAS No: 67346-49-0
 • Chemical Name: (R,R)-Formoterol (Arformoterol) N-[2-hydroxy-5-[(1R)-1-hydroxy-2-[[(1R)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]-; Formamide
 • Formoterol

 • Impurity: Formoterol EP Impurity A
 • CAS No: 150513-24-9
 • Chemical Name: 3-Amino-4-hydroxy-a-[[[2-(4-methoxyphenyl)1methylethyl]amino]methyl]benzenemethanol
 • Formoterol EP Impurities

 • Impurity: Formoterol EP Impurity B
 • CAS No: 1795137-04-0
 • Chemical Name: N-[2-hydroxy-5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[[2(4methoxyphenyl)ethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide
 • Formoterol EP Impurities

 • Impurity: Formoterol EP Impurity C
 • CAS No: 1795135-61-3
 • Chemical Name: N-[2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxyphenyl)1methylethyl]amino]ethyl]phenyl]acetamide
 • Formoterol EP Impurities

 • Impurity: Formoterol EP Impurity D
 • CAS No: 1795133-96-8
 • Chemical Name: N-(2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-((1-(4methoxyphenyl)propan2yl)(methyl)amino)ethyl)phenyl)formamide
 • Formoterol EP Impurities

 • Impurity: Formoterol EP Impurity E
 • CAS No: 1616967-26-0
 • Chemical Name: N-[2-hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[[2-(4-methoxy3methylphenyl)1methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide
 • Formoterol EP Impurities

 • Impurity: Formoterol EP Impurity F
 • CAS No: 1795129-59-7
 • Chemical Name: N-(2-hydroxy-5-(1-(2-hydroxy-5-(1-hydroxy-2-(1-(4-methoxyphenyl)propan-2-ylamino)ethyl)phenylamino)-2-(1-(4-methoxyphenyl)propan-2-ylamino)ethyl)phenyl)formamide
 • Formoterol EP Impurities

 • Impurity: Formoterol EP Impurity G
 • CAS No: 3706-26-1
 • Chemical Name: p-Methoxyamphetamine hydrochloride
 • Formoterol EP Impurities

 • Impurity: Formoterol EP Impurity I
 • CAS No: 532414-36-1
 • Chemical Name: N-[2-hydroxy-5-[(1RS)-1-hydroxy-2[[(1SR)-2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]ethyl]phenyl]formamide