Glimepiride Impurities

 • Glimepiride Impurities

 • Impurity: Glimepiride EP Impurity G
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Methyl [[4-[2-[[(3-ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl) carbonyl] amino] ethyl] phenyl] sulphonyl] methylcarbamate
 • Glimepiride Impurities

 • Impurity: Glimepiride EP Impurity H
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 1-[[4-[2-[[(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl) carbonyl] amino] ethyl] phenyl] sulphonyl]-3-(4-methylphenyl)urea
 • Glimepiride Impurities

 • Impurity: Glimepiride EP Impurity I
 • CAS No: 878480-70-7
 • Chemical Name: 1-[2-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido) ethyl] phenylsulfonyl]-3-(4-methylcyclohexyl)urea
 • Glimepiride Impurities

 • Impurity: Glimepiride EP Impurity J
 • CAS No: 41176-98-1
 • Chemical Name: 1-[[4-(2-Aminoethyl)phenyl]sulphonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl) urea HCl
 • Glimepiride EP Impurities

 • Impurity: Glimepiride EP Impurity A
 • CAS No: 684286-46-2
 • Chemical Name: 1-[4-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido) ethyl] phenylsulfonyl]3(4cismethylcyclohexyl)urea
 • Glimepiride EP Impurities

 • Impurity: Glimepiride EP Impurity B
 • CAS No: 119018-29-0
 • Chemical Name: [4-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido) ethyl] phenyl] sulfonamide
 • Glimepiride EP Impurities

 • Impurity: Glimepiride EP Impurity C
 • CAS No: 119018-30-3
 • Chemical Name: 1-[[p-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido) ethyl]phenyl]sulfonyl]-methoxy carbamate
 • Glimepiride EP Impurities

 • Impurity: Glimepiride EP Impurity D
 • CAS No: 791104-62-6
 • Chemical Name: 1-[[m-[2-(3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-3-pyrroline-1-carboxamido) ethyl]phenyl]sulfonyl]-3-(trans-4-methylcyclohexyl)urea
 • Glimepiride EP Impurities

 • Impurity: Glimepiride EP Impurity E
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 3-Ethyl-4-methyl-2-oxo-N-[2-(3-sulphamoylphenyl) ethyl]-2,3-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxamide ;
 • Glimepiride EP Impurities

 • Impurity: Glimepiride EP Impurity F
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Methyl [[2-[2-[[(3-ethyl-4-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl] amino] ethyl] phenyl] sulphonyl] carbamate