Hydroxyzine Hydrochloride Impurities

  • Hydroxyzine Hydrochloride -EP Impurity A

  • Impurity: Hydroxyzine Hydrochloride -EP Impurity A
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: (RS)-1-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
  • Hydroxyzine Hydrochloride -EP Impurity B

  • Impurity: Hydroxyzine Hydrochloride -EP Impurity B
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 2-[2-[4-(diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethoxy]ethanol (decloxizine)