Isopretenol Impurities

  • Isopretenol Impurities

  • Impurity: Isopretenol Impurity
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 2-Chloro-1-(2,6-dimethoxyphenyl) ethanone
  • Isopretenol Impurities

  • Impurity: Isopretenol Impurity
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 2-Chloro-1-(2,6-dimethoxyphenyl) ethanone