Levocetirizine Impurities

 • Levocetirizine-Impurity A

 • Impurity: Levocetirizine-Impurity A
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: (-)-2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenyl methyl] piperazine
 • Levocetirizine - Impurity B

 • Impurity: Levocetirizine - Impurity B
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: (-)-2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenyl methyl] piperazine-1yl]acetic acid dihydrochloride
 • Levocetirizine - Impurity C

 • Impurity: Levocetirizine - Impurity C
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: (-)-2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenyl methyl] piperazine-1yl]acetic acid
 • Levocetirizine - Impurity D

 • Impurity: Levocetirizine - Impurity D
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Bis[(4-chloro phenyl) phenyl methyl]piperazine dihydrochloride
 • Levocetirizine - Impurity E

 • Impurity: Levocetirizine - Impurity E
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenyl methyl]-1-piperazinyl] ethanol
 • Levocetirizine - Impurity F

 • Impurity: Levocetirizine - Impurity F
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: (2-(4-(diphenylmethyl)piperazin-1-yl)ethoxy)aceticacid
 • Levocetirizine Impurities

 • Impurity: Levocetirizine EP Impurity G
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2-[4-[(RS)-(4-chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol
 • Levocetirizine Impurities

 • Impurity: Levocetirizine Cetirizine Ethyl ester
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: ethyl2(2(4((4chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)acetate
 • Levocetirizine Impurities

 • Impurity: Levocetirizine Methyl ester
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: methyl2(2(4((4chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazin-1-yl)ethoxy)acetate
 • Levocetirizine Impurities

 • Impurity: Levocetirizine Meta isomer (3-Chloro Cetirizine HCl)
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2[2[4[(3Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy] acetic acid dihydrochloride
 • Levocetirizine Impurities

 • Impurity: Levocetirizine N-oxide
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-oxido-piperazin-1-yl]ethoxy] acetic acid