Misoprostol Impurities

 • Misoprostol Impurities

 • Impurity: Misoprostol Impurities
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: (±)-Methyl (1R,2R,3R)-3-hydroxy-2-[(E)-(4RS)-4-hydroxy-4-methyl-1-octenyl]-5-oxocyclopentaneheptanoate
 • Misoprostol EP Impurity C

 • Impurity: Misoprostol EP Impurity C Type-A misoprostol
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Methyl 7-{(1R*,2S*)-2-[(E)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl]-5-oxocyclopent-3-enyl}heptanoate
 • Misoprostol EP Impurity D

 • Impurity: Misoprostol EP Impurity D Type-B misoprostol
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: (E)-Methyl 7-[2-(4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl)-5-oxocyclopent-1-enyl]heptanoate
 • Misoprostol EP Impurity A

 • Impurity: Misoprostol EP Impurity A 8-epi misoprostol
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Methyl (1S*,2R*,3R*)-3-hydroxy-2-[(E)-4-hydroxy-4-methyl-1-octenyl]-5-oxocyclopentaneheptanoate
 • Misoprostol EP Impurity B

 • Impurity: Misoprostol EP Impurity B 12-epi misoprostol
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Methyl (1S*,2R*,3S*)-3-hydroxy-2-[(E)-4-hydroxy-4-methyl-1-octenyl]-5-oxocyclopentaneheptanoate
 • Misoprostol EP Impurity E

 • Impurity: Misoprostol EP Impurity E 11-epi misoprostol
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Mixture of methyl 7-((1RS,2RS,3SR)-3-hydroxy-2-((1E,4RS)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl)-5-oxocyclopentyl)heptanoate and methyl 7-((1RS,2RS,3SR)-3-hydroxy-2-((1E,4SR)-4-hydroxy-4-methyloct-1-enyl)
 • Misoprostol EP Impurity F

 • Impurity: Misoprostol EP Impurity F Norprostol
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: Methyl 7-(3-hydroxy-5-oxocyclopent-1-enyl)heptanoate