PRASUGREL Impurities

 • Prasugrel Impurity

 • Impurity: Prasugrel Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 5-(2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl)-5,6.7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine-2(4H)-one
 • Prasugrel Impurities

 • Impurity: Prasugrel Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 5-(2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl)-3-vinyl-4,5,6.7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine-2-yl acetate
 • Prasugrel Impurities

 • Impurity: Prasugrel CATP Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 5-(5-chloro-1-(2-fluorophenyl)-2-oxopentyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate
 • Prasugrel Impurities

 • Impurity: Prasugrel Methyl Keto Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 5-(1-(2-fluorophenyl)-2-oxopropyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate
 • Prasugrel Impurities

 • Impurity: PRASUGREL EP IMPURITY A
 • CAS No: 1391194-45-8
 • Chemical Name: 2-[2-(Acetyloxy)-6,7-dihydrothieno[3,2-c]pyridin-5(4H)-yl]-1-cyclopropyl-2-phenylethanone
 • Prasugrel Impurities

 • Impurity: PRASUGREL EP IMPURITY B
 • CAS No: 1391194-39-0
 • Chemical Name: 5-(2-cyclopropyl-1-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate
 • Prasugrel Impurities

 • Impurity: PRASUGREL EP IMPURITY D
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 5-[2-Cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-5,6,7,7a-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
 • Prasugrel Impurities

 • Impurity: PRASUGREL EP IMPURITY E
 • CAS No: 1056459-37-0
 • Chemical Name: 5-(5-Chloro-1-(2-fluorophenyl)-2-oxopentyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate
 • Prasugrel Impurities

 • Impurity: PRASUGREL EP IMPURITY G
 • CAS No: 1391054-37-7
 • Chemical Name: 1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethan-1,2-dione; 2-Fluorophenyl Cyclopropyl Diketone
 • Prasugrel Impurities

 • Impurity: Prasugrel meta-Fluoro Isomer
 • CAS No: 1391052-75-7
 • Chemical Name: 5-(2-cyclopropyl-1-(3-fluorophenyl)-2-oxoethyl)2,4,5,6,7,7ahexahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate
 • Prasugrel Impurities

 • Impurity: Propionyl Prasugrel Impurity
 • CAS No: 150322-44-4
 • Chemical Name: 5-[(1RS)-2-Cyclopropyl-1-phenyl-2-oxoethyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno [3,2-c]pyridin-2-yl propionate
 • Prasugrel Impurities

 • Impurity: Prasugrel Desfluoro Impurity
 • CAS No: 1391053-53-4
 • Chemical Name: 5-(2-cyclopropyl-2-oxo-1-phenylethyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2-yl acetate
 • Prasugrel Impurities

 • Impurity: Prasugrel Thiolactone Impurity (2-Desacetyl Prasugrel)
 • CAS No: 150322-38-6
 • Chemical Name: 5-(2-cyclopropyl-1-(2-fluorophenyl)-2-oxoethyl)5,6,7,7atetrahydrothieno[3,2-c]pyridin-2(4H)-one
 • Prasugrel Impurities

 • Impurity: Prasugrel Para Fluoro Analog
 • CAS No: 1391194-50-5
 • Chemical Name: [5-[2-Cyclopropyl-1-(4-fluorophenyl)-2-oxoethyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[4,5-c]pyridin-2-yl] acetate