Pazopanib Impurities

  • Pazopanib Pazopanib Impurity

  • Impurity: Pazopanib Pazopanib Impurity
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 5-amino-2-methyl benzene sulphonamide
  • Pazopanib Pazopanib Impurity

  • Impurity: Pazopanib Pazopanib Impurity
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: N-(2-Chloropyrimidin-4-yl)N-2,3-trimethyl-2H-indazol-6-amine