Posaconazole Impurities

 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole
 • CAS No: 171228-49-2
 • Chemical Name: 4-[4-[4-[4-[[(3R,5R)-5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydro-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-furanyl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2-[(1S,2S)-1-ethyl-2- hydroxypropyl]-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole Impurity
 • CAS No: 74853-08-0
 • Chemical Name: 4-[4-(4-Aminophenyl)-1-piperazinyl]phendiamineol
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole N-Oxide A
 • CAS No: 1902954-03-3
 • Chemical Name: 4-(4-(((3R,5R)-5-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)5(2,4difluorophenyl)tetrahydrofuran-3-yl)methoxy)phenyl)-1-(4-(1-((2S,3S)-2-hydroxypentan-3yl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)phenyl)piperazine 1-oxide
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole N-Oxide B
 • CAS No: 1902954-05-5
 • Chemical Name: 1-(4-(((3R,5R)-5-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydrofuran-3-yl)methoxy)phenyl)-4-(4-(1-((2S,3S)-2-hydroxypentan-3yl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)phenyl)piperazine 1-oxide
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole Di-N-Oxide Impurity
 • CAS No: 1902957-95-2
 • Chemical Name: 1-(4-(((3R,5R)-5-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydrofuran-3-yl)methoxy)phenyl)-4-(4-(1-((2R,3R)-2-hydroxypentan-3-yl)-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-4(5H)-yl)phenyl)piperazine 1,4-dioxide
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole Impurity 29
 • CAS No: 149809-43-8
 • Chemical Name: ((3S,5R)-5-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydrofuran-3-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole Impurity 1
 • CAS No: 345217-02-9
 • Chemical Name: 1-(2-(benzyloxy)pentan-3-yl)-N-(4-(4-(4-hydr oxyphenyl)piperazin-1-yl)phe nyl)hydrazine-1- carboxamide
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole Impurity 29
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: N-(4-(4-(4-((5-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydrofuran-3-yl)methoxy)phenyl)piperazin-1-yl)phenyl)-1-(2-hydroxypentan-3-yl)hydrazine-1-carboxamide, hydrochloride.
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole Impurity 3
 • CAS No: 1185745-03-2
 • Chemical Name: tert-Butyl 2-((2S,3S)-2-(Benzyloxy)pentan-3-yl)-2-((4-(4-(4-hydroxyphenyl)piperazin-1-yl)phenyl)carbamoyl)hydrazinecarboxylate
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole Impurity
 • CAS No: 184177-81-9
 • Chemical Name: [4-[4-(4-Hydroxy-phenyl)-piperazin-1-yl]-phenyl]-carbamic acid phenyl ester
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: tert-butyl 2-((4-(4-(4-(((3R,5R)-5-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydrofuran-3-yl)methoxy)phenyl)piperazin-1-yl)phenyl)carbamoyl)-2-((2S,3S)-2-(benzyloxy)pentan-3-yl)hydrazinecarboxylate
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole Deshydroxy pentanyl Impurity
 • CAS No: 161532-56-5
 • Chemical Name: 4-(4-(4-(4-(((3R,5R)-5-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydrofuran-3-yl)methoxy)phenyl)piperazin-1-yl)phenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one.
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Deshyroxy Posaconazole Impurity
 • CAS No: 161532-65-6
 • Chemical Name: (3R-cis)-4-[4-[4-[4-[[5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydro-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-3-furanyl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2-(1-ethylpropyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-Triazol-3-one
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Benzylated Posaconazole Impurity
 • CAS No: 170985-86-1
 • Chemical Name: 2,5-Anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-[[4-[4-[4-[1-[(1S,2S)-1-ethyl-2-(phenylmethoxy)propyl]-1,5-dihydro-5-oxo-4H-1,2,4-triazol-4-yl]phenyl]-1-piperazinyl]phenoxy]methyl]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-D-threo-pentitol
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole SSRR Isomer
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 4-(4-(4-(4-(((3R,5R)-5-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-5-(2,4-difluorophenyl)tetrahydrofuran-3-yl)methoxy)phenyl)piperazin-1-yl)phenyl)-2-((2S,3S)-2-hydroxypentan-3-yl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole SSSS Isomer
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 4-[4-[4-[4-[[(3S, 5S)-5-(2, 4-difluorophenyl)tetrahydro-5-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)-3-furanyl]methoxy]phenyl]-1 piperazinyl]phenyl]-2-[(1S, 2S)-1-ethyl-2-hydroxypropyl]-2, 4-dihydro-3H-1, 2, 4-triazol3-one
 • Posaconazole Impurities

 • Impurity: Posaconazole RRRR Isomer
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 4-[4-[4-[4-[[ (3R, 5R)-5- (2, 4-difluorophenyl)tetrahydro-5-(1H-1, 2, 4-triazol-1-ylmethyl)-3-furanyl]methoxy]phenyl]-1-piperazinyl]phenyl]-2-[ (1R, 2R)-1-ethyl-2-hydroxypropyl]-2, 4-dihydro-3H-1, 2, 4-triazol-3-one