RIMONABANT Impurities

 • RIMONABANT - Impurity

 • Impurity: RIMONABANT - Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-pyrazole-3-carboxylic acid
 • RIMONABANT - Impurity

 • Impurity: RIMONABANT - Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 5-(4-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-pyrazole-3-carboxamide
 • RIMONABANT - Des Chloro Impurity

 • Impurity: RIMONABANT - Des Chloro Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: N-Piperidino-1-(2,4-dichlorophenyl)-5-phenyl-4-methyl-pyrazole-3-carboxamide(Des chloro impurity)
 • RIMONABANT - Impurity

 • Impurity: RIMONABANT - Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: N-Piperidino-5-(3-chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-mehtyl-pyrazole-3-carboxamide (3-Chloro Rimonabant impurity)
 • RIMONABANT - Impurity

 • Impurity: RIMONABANT - Impurity
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 5-(4-Chlorophenyl)-1-(2,4-dichlorophenyl)-4-methyl-pyrazole-3-carbronylpiperidine