Salmeterol Impurities

 • Salmeterol Impurities

 • Impurity: Salmeterol Ep Impurity A
 • CAS No: 1798014-51-3
 • Chemical Name: 1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[(4-phenylbutyl)amino] ethanol formate
 • Salmeterol Impurities

 • Impurity: Salmeterol Ep Impurity B
 • CAS No: 94749-02-7
 • Chemical Name: 1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(2-phenylethoxy)hexyl]amino] ethanol
 • Salmeterol Impurities

 • Impurity: Salmeterol Ep Impurity C
 • CAS No: 94749-11-8
 • Chemical Name: 1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(3-phenylpropoxy)hexyl]amino] ethanol formate
 • Salmeterol Impurities

 • Impurity: Salmeterol Ep Impurity D
 • CAS No: 1391052-04-2
 • Chemical Name: 1-[4-[2-hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethoxy]-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol
 • Salmeterol Impurities

 • Impurity: Salmeterol Ep Impurity E
 • CAS No: 108928-81-0
 • Chemical Name: 1-[4-Hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]-2-[[6-(1-methyl-3-phenylpropoxy) hexyl] amino]ethanol
 • Salmeterol Impurities

 • Impurity: Salmeterol Ep Impurity F
 • CAS No: 1391054-40-2
 • Chemical Name: (1RS)-1-(4-hydroxy-3-methylphenyl)-2-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]ethanol
 • Salmeterol Impurities

 • Impurity: Salmeterol Ep Impurity G
 • CAS No: 1391051-88-9
 • Chemical Name: 1-[4-hydroxy-3-[[[2-hydroxy-2-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethyl] [6-(4-phenylbutoxy)hexyl]amino]methyl]phenyl]-[[6-(4-phenylbutoxy)hexyl] amino]ethanol