Sibutramine Impurities

 • Sibutramine Related Compound A

 • Impurity: Sibutramine Related Compound A
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 1-(1-(2-chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine.Hcl
 • Sibutramine Related Compound B

 • Impurity: Sibutramine Related Compound B
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 1-(1-(3-chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N,3-trimethylbutan-1-amine.Hcl
 • Sibutramine Related Compound C

 • Impurity: Sibutramine Related Compound C
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 1-(1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl)-N,N-dimethylpentan-1-amine.Hcl
 • Sibutramine Related Compound D

 • Impurity: Sibutramine Related Compound D
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: 1-(1-(4-chlorophenyl)cyclobutyl)-N,3-dimethylbutan-1-amine.Hcl