Teneligliptin Impurities

 • Teneligliptin Impurities

 • Impurity: Tenegliptin Impurity A
 • CAS No: 401566-79-8
 • Chemical Name: 1-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazine
 • Teneligliptin Impurities

 • Impurity: Teneligliptin impurity B
 • CAS No: 401566-80-1
 • Chemical Name: tert-butyl (2S,4S)-4-(4-(3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)piperazin-1-yl)-2-(thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate
 • Teneligliptin Impurities

 • Impurity: Teneligliptin impurity C
 • CAS No: N/A
 • Chemical Name: [(2S)-tert-butyl4-hydroxy-2-(thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate]
 • Teneligliptin Impurities

 • Impurity: Teneligliptin (2R,4R)-Isomer
 • CAS No: 1404559-17-6
 • Chemical Name: [(2R,4R)-4-[4-(3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl]-2-pyrrolidinyl]-3-thiazolidinylmethanone hydrobromide