Tranexamic Acid Impurities

  • Tranexamic Acid-EP Impurity B

  • Impurity: Tranexamic Acid-EP Impurity B
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: cis-4-(aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
  • Tranexamic Acid-EP Impurity D

  • Impurity: Tranexamic Acid-EP Impurity D
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 4-aminomethylbenzoic acid