Trapidil Impurities

  • Trapidil-EP Impurity A

  • Impurity: Trapidil-EP Impurity A
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 5-methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-7-ol
  • Trapidil-EP Impurity B

  • Impurity: Trapidil-EP Impurity B
  • CAS No: N/A
  • Chemical Name: 1,2,4-triazol-3-amine